Системата на финансовия мениджмънт за управление на личното богатство

Системата на финансовия мениджмънт за управление на личното богатство

Всеки индивид има самостоятелна финансова дейност, която отразява потребностите му, ценностна нагласа, придобита степен на образователно ниво.

Системата на финансовия мениджмънт за управление на личното богатство е изградена от зависими компоненти (вж. Таблица 1):

  • обект на управлението, финансовите ресурси и субект – т.е. самият индивид;
  • финансови методи и финансови инструменти;
  • финансови и информационни технологии.

В качеството си на обект, се разглеждат личните финансови ресурси, които представляват текущите и потенциално възможни парични средства, намиращи се в собственост и в разпореждане на човека и използвани за задоволяване на неговите жизнени потребности.

Субектът на управление е самият индивид, който се явява един от най-малко изследваните икономически агенти, най-вече поради факта, че индивидуалността е определяща при вземането и изпълнението на решенията в областта на персоналните финанси. Личността поставя самостоятелно финансови цели, приема и реализира финансови решения, отчитайки собствените си възможности. Върху компетентността на индивида при вземането на финансови решения влияние оказват множество фактори, както външни, така и вътрешни.

Таблица 1.

Системата на персоналния финансов мениджмънт

Елементи

 

Характеристика
Обект – персонални входящи и изходящи парични потоци на управление Паричните доходи, формиращи се при взаимодействие с институционалната среда  и разходите включващи потребление и спестяване
Субект на управление Лице, което има  отделен бюджет и взема самостоятелни финансови решения
Финансови методи Съвкупност от способи за установяване ресурсния потенциал на финансовите средства на индивида
Финансови инструменти за краткосрочно и дългосрочно инвестиране

 

·     избор на начини за движение на персоналните финансови ресурси в институционалната среда, които оказват количествено въздействие на обема на личните ресурси

·     измерители на ефективността на финансовите решения

On-line системи за управление на персоналните парични потоци Служат за бързо калкулиране на бъдеща стойност и настояща стойност  на парите при определяне на финансовите цели
Информационни иновации Техническите средства, чрез които се обработват информационните потоци

Дълго време ролята на индивида като икономически субект и влиянието, което оказва конвенционалната и неконвенционална среда върху финансовото поведение на индивида е недооценявана. Индивидът, от една страна, е субект, вземащ самостоятелни финансови решения, а от друга, е участник в заобикалящата среда, като работещ, потребител или инвеститор. Институционалната среда, като система от формални и неформални правила, оказва психологическо влияние върху поведението на индивида. Постоянната взаимовръзка между индивида и обществото се потвърждава от промяната на икономическата система, която налага, макар и бавно, смяна на парадигмата спрямо управлението на личните финанси. Институциите оказват въздействие върху компетентността на индивида, чрез възпитание, целенасочено образование и формиране на финансова култура като съвкупност от ценности, традиции и идеи, въздействащи върху съзнанието и поведението на индивида във финансовата сфера.

Влиянието на институционалната среда върху индивида при управление на персоналните финанси се изразява чрез законодателството, което гарантира правото на собственост от една страна и от друга налага данъчно бреме под формата на персонални подоходни и имуществени данъци, както и косвени данъци, включени в цената на стоките и услугите.

При изследване значението на институционалната среда в управлението на персоналните парични потоци, трябва да се вземат под внимание трансферите и субсидиите, които участват във формирането на личните доходи и въздействието на темповете на инфлация, промяната на лихвените проценти и безработицата върху съхранението на персоналното богатство.

По – долу е предоставен линк към калкулатор за изчисляване на личната инфлация:

Share this post